17 czerwca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Absolutorium dla Prezesa ZUK Hadlux Sp. z o.o.

15 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakład Usług Komunalnych “Hadlux” Sp. z o.o., podczas którego zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Podczas Zgromadzenia Wspólnicy udzielili Prezesowi Zarządu Eugeniuszowi Leśniakowi oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w omawianym roku obrotowym.