5 sierpnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

9 sesja Rady Miejskiej w Sobótce

W Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce odbyła się dziś 9 sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z radnymi złożył na ręce Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Sobótce gratulacje i podziękowania z okazji przypadającego 24 lipca 2019 r. Święta Policji i jubileuszu 100-lecia utworzenia umundurowanej formacji dbającej o porządek, ład i bezpieczeństwo w Polsce.

Podczas obrad Rady został przedstawiony nowo wybrany sołtys miejscowości Rogów Sobócki, którego mieszkańcy wybrali w miniony piątek na swojego przedstawiciela, po rezygnacji poprzedniego sołtysa z pełnienia w/w funkcji.

Do zaplanowanego porządku obrad wprowadzono uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka, a także zmianę uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso od podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania od psów.

Następnie radni przystąpili do głosowania nad:

 • zatwierdzeniem protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2019 r.;
 • sprawozdaniem z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 czerwca do 19 lipca 2019 r.;
 • uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025;
 • uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.;
 • uchwałą w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobótka;
 • uchwałą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Sobótka;
 • uchwałą w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
 • uchwałą w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy);
 • uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobótka;
 • uchwałą w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych Nr 1 i Nr 2 w Sobótce;
 • uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej;
 • uchwałą w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”.

Transmisja z obrad: