28 października 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce

28 października w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce. 

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2021 r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 września do 15 października 2021 r.

4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035

6. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2021 rok.

7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 
9. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 
10. Uchwała uchylająca uchwałę nr XXIV/250/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

11. Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat

12. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

13. Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych w miejscowości Sobótka w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

14. Uchwała w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia petycji.

15. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka

16. Wolne wnioski i informacje.