29 czerwca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

33. Sesja Rady Miejskiej w Sobótce

29 czerwca 2021 r. w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się 33. Sesja Rady miejskiej w Sobótce. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 maja 2021 r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 maja do 11 czerwca 2021 r.

4. Raport o stanie Gminy Sobótka za rok 2020.

5. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035

9. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2021 roku

11. Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

12. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2021/2022

13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu

14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr XX/224/2020 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów

15. Wolne wnioski i informacje

 

W trakcie sesji Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka – Mirosław Jarosz podziękował za dotychczasową pracę byłemu już sołtysowi Rogowa Sobóckiego – Pani Beacie Łach oraz pogratulował wyborów i przywitał  nowego sołtysa wsi – Panią Leokadię Andrzejewską. 

Przebieg XXXIII Sesji Rady Miejskiej dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=nQxci4FGjGw