29 kwietnia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

31. sesja Rady Miejskiej w Sobótce

W dniu 29 kwietnia 2021 r., o godzinie 13:00 w sposób zdalny odbyła się się 31. Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2021 r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 marca do 16 kwietnia 2021 r.

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035.

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2021 rok.

6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przezdrowice.

7. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobótka w latach 2021-2025

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sobótka.

11. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

13. Wolne wnioski i informacje.