14 maja 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 49

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 08.05.2020 r.

WYKAZ nr 11/2020

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA
W UŻYCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 183 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia użyczenia100m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/00130126. Przeznaczenie w mpzp – teren pod usługi z zakresu sportu i rekreacji.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351234

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.  Załącznik