Aktualności wg daty

Dzięki pozyskanemu przez p. Michała Hajdukiewicza grantowi, w ramach konkursu Stowarzyszenie ,,Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” na rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze LGD oraz zawiązanemu na ten cel partnerstwu z kopalnią KOSD z Nasławic Polish Green, w 2021 roku w

Sobótka, 07.09.2020 r. RSS.0002.22.2020 Panie, Panowie: Radni Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) z w o ł u j ę 22

W czwartek 3 września Burmistrz Mirosław Jarosz spotkał się z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – płk Kazimierzem Łuckim. Podczas spotkania omówiono warunki współpracy między gminą Sobótka a CSWIiCh w 2021 roku. Spotkanie przebiegło w przyjaznej,