11 marca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 5 nieruchomości gminne do zamiany

Załącznik do zarządzenia nr 18/2020

Sobótka,04.03.2020

W Y K A Z Nr 5/2020

nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2020r., poz.65t.j.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do zamiany

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 375/4 i 375/6 AM 1, obręb Strzegomiany, powierzchnia łączna 0,1071 ha,oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIV, KW WR1K/00258372/1. Przeznaczenie w mpzp – obiekty i urządzenia gospodarki odpadami.

Cena nieruchomości:6 300,00 zł plus podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 1

Wykaz 3/2020 z dnia 24.02.2020r.

Strona 1 z 1